2017-10-25

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIEUDOSTĘPNIONYCH W BIP

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Pojęcie informacji publicznej

 

Informacją publiczną jest informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne, gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem publicznym.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór wniosku (załącznik format PDF)

 

Sposób złożenia wniosku:

 

        - osobiście w sekretariacie szkoły (pokój 122)

        - pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż)

        - pocztą elektroniczną na adres zs_raciaz@op.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Koszty udostępnienia informacji

 

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Tryb odwoławczy

 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w ciągu 14 dni.

Załączniki

  wniosek o udostepni...ublicznej.pdf 193,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się