2017-10-25

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIEUDOSTĘPNIONYCH W BIP

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Pojęcie informacji publicznej

 

Informacją publiczną jest informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne, gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem publicznym.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór wniosku (załącznik format PDF)

 

Sposób złożenia wniosku:

 

        - osobiście w sekretariacie szkoły (pokój 122)

        - pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż)

        - pocztą elektroniczną na adres zs_raciaz@op.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Koszty udostępnienia informacji

 

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Tryb odwoławczy

 

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w ciągu 14 dni.

Załączniki

  wniosek o udostepni...ublicznej.pdf 193,33 KB (pdf) szczegóły pobierz