2016-09-11

Dyrektor

1.      Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3.      Sprawuje opiekę nad uczniami, słuchaczami i młodocianymi oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

4.      Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.

5.      Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

6.      Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.

7.      Dba o bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie placówki.

8.      Dokonuje skreślenia z listy uczniów, słuchaczy i młodocianych w przypadkach określonych w statucie.

9.      Zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej.

10.  Jest kierownikiem zakładu w stosunku do zatrudnionych pracowników a w szczególności:

a)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

b)   ustala zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi,

c)    przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)   występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

e)    przyjmuje pracowników, uczniów, słuchaczy, młodocianych oraz rodziców w sprawach skarg i wniosków,

f)    wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

11.  W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy.

12.  W sprawach pracowniczych dyrektor współpracuje z zakładową organizacją związkową zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.

13.  W porozumieniu z właściwymi organami, bądź instytucjami może zmieniać lub wprowadzać nowe kierunki kształcenia oraz wprowadzać inne formy dokształcania zawodowego.

14.  Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego powierza funkcje:

a)         wicedyrektorowi,

b)        kierownikowi szkolenia praktycznego,

c)         kierownikowi internatu.

15.  Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne, jak:

a)         szkolne plany nauczania,

b)        arkusz organizacyjny,

c)         plan doskonalenia nauczycieli,

d)        szkolny zestaw podręczników i inne.

16.  Organizuje egzaminy przeprowadzane w placówce.

17.  Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.

18.  Zawiera i realizuje umowy w zakresie organizowania turnusów dokształcania zawodowego oraz inne umowy związane z działalnością szkoleniową placówki.

19.  Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.