2016-09-11

Dyrektor

1.      Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3.      Sprawuje opiekę nad uczniami, słuchaczami i młodocianymi oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

4.      Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.

5.      Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

6.      Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.

7.      Dba o bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie placówki.

8.      Dokonuje skreślenia z listy uczniów, słuchaczy i młodocianych w przypadkach określonych w statucie.

9.      Zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej.

10.  Jest kierownikiem zakładu w stosunku do zatrudnionych pracowników a w szczególności:

a)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

b)   ustala zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi,

c)    przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)   występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

e)    przyjmuje pracowników, uczniów, słuchaczy, młodocianych oraz rodziców w sprawach skarg i wniosków,

f)    wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

11.  W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy.

12.  W sprawach pracowniczych dyrektor współpracuje z zakładową organizacją związkową zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.

13.  W porozumieniu z właściwymi organami, bądź instytucjami może zmieniać lub wprowadzać nowe kierunki kształcenia oraz wprowadzać inne formy dokształcania zawodowego.

14.  Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego powierza funkcje:

a)         wicedyrektorowi,

b)        kierownikowi szkolenia praktycznego,

c)         kierownikowi internatu.

15.  Opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne, jak:

a)         szkolne plany nauczania,

b)        arkusz organizacyjny,

c)         plan doskonalenia nauczycieli,

d)        szkolny zestaw podręczników i inne.

16.  Organizuje egzaminy przeprowadzane w placówce.

17.  Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.

18.  Zawiera i realizuje umowy w zakresie organizowania turnusów dokształcania zawodowego oraz inne umowy związane z działalnością szkoleniową placówki.

19.  Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się