2016-09-11

Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

K A L E N D A R Z roku szkolnego 2018/2019

w Zespole Szkół w Raciążu

1. 3.09.2018 r.  - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2. 14.12.2018 r.  - Zakończenie I semestru dla klas IVT i III LO

3. 23 – 31.12.2018 r.  - Zimowa przerwa świąteczna

4. 10.01.2019 r.  - Egzamin potwierdzający kwalif. w zawodzie – cz. pisemna

5. 25.01.2019 r.  - Zakończenie I sem. dla wszystkich klas (z wyjątkiem IVT i IIILO)

6. 28.01-10.02.2019 r.  - Ferie zimowe

7. 18-23.04.2019 r.  - Wiosenna przerwa świąteczna

8. 26.04.2019 r.   - Zakończenie zajęć w klasach progr. najwyższych (IIILO i IVT)

9. 6-20.05.2019 r. 9-25.05.2019 r.  - Egzamin maturalny – część pisemna Egzamin maturalny – część ustna

10. 18.06.2019 r.  - Egzamin potwierdzający kwalif. w zawodzie – cz. pisemna

11. 21.06.2019 r.  - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

DODATKOWE DNI WOLNE

1. 2.11.2018 r.  - Piątek po dniu Wszystkich Świętych

2. 2.05.2019 r.  - Czwartek między dniami świątecznymi (1 i 3 maja)

3. 6.05.2019 r.  - Egzamin maturalny z języka polskiego

4. 7.05.2019 r.  - Egzamin maturalny z matematyki

5. 8.05.2019 r.  - Egzamin maturalny z języka angielskiego

6. 18.06.2019 r.  - Egzamin potwierdzający kwalif. w zawodzie - cz. pisemna

 

 PRAKTYKI ZAWODOWE

1. 3.09 - 28.09.2018 r.  - Klasa II Ti

2. 1.10 - 26.10.2018 r.  - Klasa III Ti oraz III Tż

 

TURNUSY DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

1. 5.11-30.11.2018 r.  - kucharz II st.

2. 1.10- 26.10.2018 r.  - kucharz III st.

3. 3.09-28.09.2018 r. (rozpoczęcie zajęć od 04.09.2018r.)  - sprzedawca II st.

4. 11.02-08.03.2019 r.  - sprzedawca III st.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się