2016-09-11

Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

Z e s p ó ł  S z k ó ł  w  R a c i ą ż u

K A L E N D A R Z

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

04.09.2017r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2

15.12.2017r.

Zakończenie I semestru dla klas IVT  i  III LO

3

23 –31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

4

12.01.2018r.

Zakończenie I sem. dla wszystkich klas (z wyjątkiem IVT i IIILO)

5

15-28.01.2018r.

Ferie zimowe

6

29.03-03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

7

27.04.2018r.

Zakończenie zajęć w klasach progr. najwyższych (IIILO i IVT)

8

04-17.05.2018r.

07-25.05.2018r.

Egzamin maturalny – część pisemna

Egzamin maturalny – część ustna

9

19.06.2018r.

Egzamin potwierdzający kwalif. w zawodzie – cz. pisemna

10

22.06.2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

DODATKOWE DNI WOLNE

1

02.11.2017r

Dzień po Wszystkich Świętych

2

31.04.2018r

Poniedziałek przed Świętem Pracy

3

02.05.2018r

Wtorek między dniami świątecznymi (1 i 3 maj)

4

04.05.2018r

Egzamin maturalny z języka polskiego

5

07.05.2018r

Egzamin maturalny z matematyki

6

08.05.2018r

Egzamin maturalny z języka angielskiego (dot. LO i T)

7

01.06.2018r.

Piątek po święcie Bożego Ciała

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

1

09.10 - 03.11.2016r

Klasa III Te

2

09.10 - 03.11.2016r

Klasa III Tż

 

TURNUSY DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

1

11.09 – 06.10.2017r.

Sprzedawca III st.

2

09.10 – 03.11.2017r.

Sprzedawca II st.

3

06.11 – 01.12.2017r.

Kucharz II st.

4

29.01 – 13.02.2018r.

Kucharz III st

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1

Wrzesień ( termin do ustalenia)

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

2

Styczeń ( termin do ustalenia)

Posumowanie semestru

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się