2016-09-11

Organizacja placówki

Organizację placówki reguluje Statut Zespołu Szkół w Raciążu.

Wyciąg ze Statutu dotyczący organizacji:

ORGANIZACJA PLACÓWKI

Postanowienia ogólne

§ 20

1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkołach dla młodzieży i w szkole dla dorosłych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

3.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, którego projekt opracowuje dyrektor, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.

4.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5.      Koniecznych zmian w przydziale czynności dokonuje się na podstawie aneksu do zatwierdzonego już przydziału.

6.      Arkusz organizacji i zakres czynności opiniuje rada pedagogiczna, azatwierdza do realizacji organ prowadzący szkołę.

§ 21

1.      Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi placówki są

a)   oddziały złożone z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania opublikowanym przez MEN, według tej samej podstawy programowej,

b)   grupy semestralne złożone ze słuchaczy realizujących w danym roku szkolnym przedmioty obowiązkowe określone planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania opublikowanym przez MEN, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

c)    turnusy złożone z młodocianych pracowników realizujących dokształcanie teoretyczne według podstawy programowej dla tego samego zawodu lub zawodów pokrewnych w wymiarze 136 godzin na jednym turnusie.

2.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Dla słuchaczy ustala się plan semestralny, a dla młodocianych pracowników dokształcanych w Ośrodku plan na cały turnus.

3.      Nauczanie języków obcych oraz zajęcia z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

4.      W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów. Na początku roku szkolnego ustala się rodzaj i tygodniowy rozkład takich zajęć, który może ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego, podyktowanej potrzebami uczniów.

§ 22

1.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

a)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu,

b)      dodatkowe zajęcia edukacyjne,

c)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

d)       zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

f)       kwalifikacyjne kursy zawodowe,

g)      inne zajęcia niż wymienione w ust 1. lit. a-e

2.      Jednostka lekcyjna zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz konsultacji zbiorowych trwa 45 minut, zajęć praktycznych 55 minut, a zajęć opiekuńczo- wychowawczych

w internacie i pracy biblioteki – 60min. Dopuszcza się blokowanie zajęć teoretycznych w szkołach młodzieżowych do 90 min, a w szkole dla dorosłych i na turnusach do 180 min.

3.      Pomiędzy lekcjami organizuje się przerwy trwające pięć lub dziesięć minut - przerwa zwykła; dwadzieścia minut - przerwa długa.

4.      Długa przerwa odbywa się po trzeciej godzinie lekcyjnej tj. w godz.1035 - 1055 .

5.      Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczynają się o godzinie 800. Dopuszcza się rozpoczynanie zajęć praktycznych o godzinie 700.

§ 23

1.      Niektóre zajęcia w szkole odbywają się z podziałem na grupy.

2.      Podziału na grupy dokonuje się corocznie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN o ramowych planach nauczania lub za zgodą organu prowadzącego.

3.      W szkole mogą być prowadzone koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne opłacane z budżetu Rady Rodziców, organu prowadzącego lub realizowane przez nauczycieli

w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

§ 24

1.       Szkoła może przyjmować słuchaczy oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a kierującym na takie praktyki.

2.       Dyrektor szkoły przydziela praktykantowi nauczyciela, który odpowiada za prawidłowy przebieg praktyk.