2016-09-11

Organizacja placówki

Organizację placówki reguluje Statut Zespołu Szkół w Raciążu.

Wyciąg ze Statutu dotyczący organizacji:

ORGANIZACJA PLACÓWKI

Postanowienia ogólne

§ 20

1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkołach dla młodzieży i w szkole dla dorosłych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

3.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, którego projekt opracowuje dyrektor, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.

4.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5.      Koniecznych zmian w przydziale czynności dokonuje się na podstawie aneksu do zatwierdzonego już przydziału.

6.      Arkusz organizacji i zakres czynności opiniuje rada pedagogiczna, azatwierdza do realizacji organ prowadzący szkołę.

§ 21

1.      Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi placówki są

a)   oddziały złożone z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania opublikowanym przez MEN, według tej samej podstawy programowej,

b)   grupy semestralne złożone ze słuchaczy realizujących w danym roku szkolnym przedmioty obowiązkowe określone planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania opublikowanym przez MEN, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

c)    turnusy złożone z młodocianych pracowników realizujących dokształcanie teoretyczne według podstawy programowej dla tego samego zawodu lub zawodów pokrewnych w wymiarze 136 godzin na jednym turnusie.

2.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Dla słuchaczy ustala się plan semestralny, a dla młodocianych pracowników dokształcanych w Ośrodku plan na cały turnus.

3.      Nauczanie języków obcych oraz zajęcia z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

4.      W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów. Na początku roku szkolnego ustala się rodzaj i tygodniowy rozkład takich zajęć, który może ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego, podyktowanej potrzebami uczniów.

§ 22

1.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

a)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu,

b)      dodatkowe zajęcia edukacyjne,

c)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

d)       zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

f)       kwalifikacyjne kursy zawodowe,

g)      inne zajęcia niż wymienione w ust 1. lit. a-e

2.      Jednostka lekcyjna zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz konsultacji zbiorowych trwa 45 minut, zajęć praktycznych 55 minut, a zajęć opiekuńczo- wychowawczych

w internacie i pracy biblioteki – 60min. Dopuszcza się blokowanie zajęć teoretycznych w szkołach młodzieżowych do 90 min, a w szkole dla dorosłych i na turnusach do 180 min.

3.      Pomiędzy lekcjami organizuje się przerwy trwające pięć lub dziesięć minut - przerwa zwykła; dwadzieścia minut - przerwa długa.

4.      Długa przerwa odbywa się po trzeciej godzinie lekcyjnej tj. w godz. 1130- 1150 .

5.      Zajęcia dydaktyczne w szkole rozpoczynają się o godzinie 800. Dopuszcza się rozpoczynanie zajęć praktycznych o godzinie 700.

§ 23

1.      Niektóre zajęcia w szkole odbywają się z podziałem na grupy.

2.      Podziału na grupy dokonuje się corocznie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN o ramowych planach nauczania lub za zgodą organu prowadzącego.

3.      W szkole mogą być prowadzone koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne opłacane z budżetu Rady Rodziców, organu prowadzącego lub realizowane przez nauczycieli

w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

§ 24

1.       Szkoła może przyjmować słuchaczy oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a kierującym na takie praktyki.

2.       Dyrektor szkoły przydziela praktykantowi nauczyciela, który odpowiada za prawidłowy przebieg praktyk. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się