2016-09-11

Rada Pedagogiczna

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym  wszystkich typów szkół i ośrodka.

2.      Radę Pedagogiczną Zespołu tworzą wszyscy nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w Zespole.

3.      Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w tej szkole w danym roku szkolnym.

4.      Radę Pedagogiczną Ośrodka Dokształcanie i Doskonalenia Zawodowego  tworzą wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na danym turnusie.

5.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

6.      W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków R P.

7.      Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.

8.      Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9.      Rada Pedagogiczna odbywa posiedzenia według ustalonego harmonogramu.

10.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady.

11.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, słuchaczy lub młodocianych, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

12.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, słuchaczy i młodocianych,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy: ucznia, słuchacza i młodocianego.

13.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)   organizację pracy Zespołu, a w szczególności arkusz organizacyjny oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)   propozycje dyrektora w sprawie przydzielenia nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych,

c)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d)   propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowiska kierownicze,

e)   projekt planu finansowego placówki.

14.  Rada Pedagogiczna:

a)   wyraża zgodę na zdawanie przez ucznia, słuchacza lub młodocianego:

-     egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów,

-     egzaminu (ów) klasyfikacyjnego (ych) w przypadku nieklasyfikowania ucznia, słuchacza lub młodocianego z przyczyn nieusprawiedliwionych,

b)   typuje przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

c)    wykonuje inne zadanie określone nadrzędnymi przepisami prawa.

15.  Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin Rady Pedagogicznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się