2016-09-11

Rada Pedagogiczna

1.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym  wszystkich typów szkół i ośrodka.

2.      Radę Pedagogiczną Zespołu tworzą wszyscy nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w Zespole.

3.      Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w tej szkole w danym roku szkolnym.

4.      Radę Pedagogiczną Ośrodka Dokształcanie i Doskonalenia Zawodowego  tworzą wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na danym turnusie.

5.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

6.      W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków R P.

7.      Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.

8.      Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9.      Rada Pedagogiczna odbywa posiedzenia według ustalonego harmonogramu.

10.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady.

11.  Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, słuchaczy lub młodocianych, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

12.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, słuchaczy i młodocianych,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy: ucznia, słuchacza i młodocianego.

13.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)   organizację pracy Zespołu, a w szczególności arkusz organizacyjny oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)   propozycje dyrektora w sprawie przydzielenia nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych,

c)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d)   propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowiska kierownicze,

e)   projekt planu finansowego placówki.

14.  Rada Pedagogiczna:

a)   wyraża zgodę na zdawanie przez ucznia, słuchacza lub młodocianego:

-     egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów,

-     egzaminu (ów) klasyfikacyjnego (ych) w przypadku nieklasyfikowania ucznia, słuchacza lub młodocianego z przyczyn nieusprawiedliwionych,

b)   typuje przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

c)    wykonuje inne zadanie określone nadrzędnymi przepisami prawa.

15.  Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin Rady Pedagogicznej.