2016-09-11

Rada Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców w roku 2017/18

1.    Stocki Arkadiusz - przewodniczący

2.    Sadowska Wiesława - zastępca przewodniczącego

3.    Widecka Aneta - członek

4.    Zawieruszeńska Anna - członek

5.    Pietrzak Marzanna - skarbnik

Cele i zadania Rady Rodziców

1.    Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów.

2.    Rada Rodziców ma na celu:

a)    zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, wychowania i opieki,

b)   przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkolnych,

c)    upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach rodziny,

d)   pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań statutowych szkoły.

3.    Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)   współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, poprzez:

a)    wnioskowanie do dyrektora szkoły o utworzenie rady szkoły,

b)   wybór przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły,

c)    wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę, wspólnie z RP i SU o nadanie imienia szkole,

d)   opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

e)    organizowanie prac społecznych rodziców na rzecz szkoły,

f)    podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na dofinansowanie działalności szkoły,

g)   zatwierdzanie planu finansowego Rady Rodziców.

2)   współpraca z dyrektorem i nauczycielami w ponoszeniu poziomu nauczania, poprzez:

a)    opiniowanie szkolnych programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

b)   opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

c)    wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

d)   opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

e)    współudział w organizowaniu dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów szczególnie zdolnych,

f)    wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne lub poprawiające warunki

g)   pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania.

3)   wzmacnianie oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny poprzez:

a)    uchwalanie w porozumieniu z RP programu wychowawczego- profilaktycznego,

b)   porozumienie się z dyrektorem w zakresie wprowadzenia stroju uczniów,

c)    dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

d)   współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych,

e)    branie udziału w działalności kulturalnej, turystycznej  i sportowej uczniów,

f)    pomaganie rodzinom niewydolnym wychowawczo,

g)   udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej

4)   współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

a)    udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów,

b)   udzielanie pomocy w organizacji dożywiania uczniów,

c)    udzielanie najbardziej potrzebującym uczniom pomocy materialnej,

d)   wspieranie materialne internatu funkcjonującego przy szkole.