2016-09-11

Rada Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców w roku 2018/19

1.    Sadowska Wiesława - przewodnicząca

2.    Szelągiewicz Sławomir - zastępca przewodniczącego

3.    Dębkowska Katarzyna - skarbnik

4.    Chrobocińska Renata - członek

5.    Kownacka Agnieszka - członek

Cele i zadania Rady Rodziców

1.    Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów.

2.    Rada Rodziców ma na celu:

a)    zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, wychowania i opieki,

b)   przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkolnych,

c)    upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach rodziny,

d)   pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań statutowych szkoły.

3.    Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)   współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, poprzez:

a)    wnioskowanie do dyrektora szkoły o utworzenie rady szkoły,

b)   wybór przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły,

c)    wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę, wspólnie z RP i SU o nadanie imienia szkole,

d)   opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

e)    organizowanie prac społecznych rodziców na rzecz szkoły,

f)    podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na dofinansowanie działalności szkoły,

g)   zatwierdzanie planu finansowego Rady Rodziców.

2)   współpraca z dyrektorem i nauczycielami w ponoszeniu poziomu nauczania, poprzez:

a)    opiniowanie szkolnych programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

b)   opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

c)    wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

d)   opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

e)    współudział w organizowaniu dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów szczególnie zdolnych,

f)    wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne lub poprawiające warunki

g)   pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania.

3)   wzmacnianie oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny poprzez:

a)    uchwalanie w porozumieniu z RP programu wychowawczego- profilaktycznego,

b)   porozumienie się z dyrektorem w zakresie wprowadzenia stroju uczniów,

c)    dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

d)   współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych,

e)    branie udziału w działalności kulturalnej, turystycznej  i sportowej uczniów,

f)    pomaganie rodzinom niewydolnym wychowawczo,

g)   udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej

4)   współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

a)    udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów,

b)   udzielanie pomocy w organizacji dożywiania uczniów,

c)    udzielanie najbardziej potrzebującym uczniom pomocy materialnej,

d)   wspieranie materialne internatu funkcjonującego przy szkole.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się