2016-09-11

REJESTRY EWIDENCJE ARCHIWA

Zespół Szkół w Raciążu prowadzi:

Rejestry i ewidencje dotyczące uczniów i przebiegu nauczania:

·         Księgi uczniów

·         Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

·         Ewidencja wydanych świadectw, zaświadczeń i dyplomów OKE w Warszawie

·         Ewidencja wydanych zaświadczeń uczniowskich

·         Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Rejestry i ewidencje dotyczące zarządzania:

·         Księga korespondencji

·         Rejestr wydanych decyzji

·         Ewidencja podróży służbowych

·         Ewidencja opłat pocztowych

·         Książka kontroli

Rejestry i ewidencje dotyczące pracowników:

·         Rejestr umów

·         Rejestr pracowników

·         Rejestr nieobecności w pracy

·         Ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi

·         Ewidencja czasu pracy

·         Rejestr wydanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

·         Rejestry ryzyka

Rejestry i ewidencje dotyczące mienia i gospodarki :

·         Księgi obiektu budowlanego

·         Księgi inwentarzowe

·         Księgę druków ścisłego zarachowania

·         Ewidencję odzieży ochronnej i roboczej

·         Rejestr substancji szkodliwych

Rejestr i ewidencja księgowa:

.          Rejestr zakupu i sprzedaży

.          Rejestr udzielanych pożyczek z ZFŚs

Zespół Szkół w Raciążu prowadzi:

                                                                      SKŁADNICĘ AKT

w której  archiwizowane są:

  • dokumentacja przebiegu nauczania
  • dokumentacja pracownicza, w tym dotycząca wynagrodzeń
  • dokumentacja związana z obsługą księgową
  •  i inne dokumenty  zgodnie z  „Rzeczowym Wykazem Akt”.

Informacje zawarte w prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostepniane na pisemny wniosek w godzinach pracy szkoły, zgodnie z procedurami udostępniania informacji publicznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się