2016-09-11

Samorzad Uczniowski

Samorząd Uczniowski

1.        W szkołach dla młodzieży działa Samorząd Uczniowski,   który jest jedynym społecznym organem szkoły, zwanym dalej "samorządem".

2.        Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży.

3.        Samorząd uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły .

4.        Samorząd Uczniowski, na wniosek dyrektora, wydaje opinie:

a)        o pracy nauczycieli podlegających ocenie pracy zawodowej,

b)        w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

5.        Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich szkolnych sprawach,  a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

6.        Prawa do zapoznania się ze stawianymi wymaganiami i kryteriami ocen ze wszystkich przedmiotów edukacyjnych,

7.        Prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

8.        Prawa do organizacji życia szkolnego,

9.        Prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

10.    Prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

11.    Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się