2016-09-11

Samorzad Uczniowski

Samorząd Uczniowski

1.        W szkołach dla młodzieży działa Samorząd Uczniowski,   który jest jedynym społecznym organem szkoły, zwanym dalej "samorządem".

2.        Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży.

3.        Samorząd uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły .

4.        Samorząd Uczniowski, na wniosek dyrektora, wydaje opinie:

a)        o pracy nauczycieli podlegających ocenie pracy zawodowej,

b)        w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

5.        Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich szkolnych sprawach,  a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

6.        Prawa do zapoznania się ze stawianymi wymaganiami i kryteriami ocen ze wszystkich przedmiotów edukacyjnych,

7.        Prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

8.        Prawa do organizacji życia szkolnego,

9.        Prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

10.    Prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

11.    Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny.