2016-09-11

STATUS PRAWNY

Zespół Szkół w Raciążu jest placówką publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty. Zapewnia bezpłatne nauczanie w oparciu o podstawy programowe i ramowe plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Organem prowadzącym jest Powiat Płoński.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Przedmiotem działalności jest nauczanie uczniów w szkołach dla młodzieży i słuchaczy w szkołach dla dorosłych oraz dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Szczegółowe cele i zadania placówki określa Statut Zespołu Szkół w Raciążu.